ტოპ 10

აღნიშნული ათი ელემენტი უმნიშვნელოვანესია თქვენი პარტიის უსაფრთხოების გეგმისათვის. თუ გსურთ საიდანმე დაწყება, ჯერ დაიწყეთ აქედან.

1

აწარმოეთ რეგულარული ტრენინგი
თქვენს პარტიაში

2

მზად იყავით ფიშინგისათვის და აწარმოეთ
ანგარიშგების სისტემა

3

თუ შესაძლებელია, გამოიყენეთ დაშიფვრა
მთელი კომუნიკაციისათვის -
თავიდან ბოლომდე

4

მოითხოვეთ თქვენს პარტიაში ძლიერი
პაროლების გამოყენება და პაროლების
დისპეტჩერის დანერგვა

5

თუ შესაძლებელია, მოითხოვეთ
აუთენტურობის ორფაქტორული
შემოწმება

6

უზრუნველჰყავით მთელი პერსონალის მოწყობილობები და
პროგრამული უზრუნველყოფის დროული განახლება

7

გამოიყენეთ დაცული დისტანციური საცავი მონაცემთა შესანახად

8

გამოიყენეთ HTTP-ები და, საჭიროებისამებრ,
საჭიროებისამებრ, VPN-ი ინტერნეტზე წვდომისათვის

9

დაიცავით თქვენი პარტიის
ფიზიკური აქტივები

10

შეიმუშავეთ განსაკუთრებულ შემთხვევებზე
რეაგირების ორგანიზაციული გეგმა