რეკომენდებული რესურსები

გარდა საზოგადოებრიობის მიერ კომპილირებული არაერთი შესანიშნავი რესურსით ირიბი ინსპირაციისა, ჩვენ ასევე პირდაპირ გადმოვიტანეთ სასარგებლო ტერმინოლოგია წინამდებარე „სახელმძღვანელოში“ მრავალი არსებული რესურსიდან. გთხოვთ, იხ. ხსენებული რესურსების სპეციფიური ციტირებები, შევსებული ბმულებით, ავტორის პიროვნებით და სალიცენზიო ინფორმაციით აქ: